Hendoweg 3, 9101 PC Dokkum

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Bedrijvencentrum Dokkum, gevestigd aan Hendoweg 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bedrijvencentrum Dokkum
www.bedrijvencentrumdokkum.nl
Hendoweg 3
9101 PC  Dokkum
T 0519 296075
info@bedrijvencentrumdokkum.nl


Geke Rozema is de contactpersoon van het Bedrijvencentrum Dokkum en daarmee de contactpersoon in verband met alle zaken rondom privacy. Zij is te bereiken via info@bedrijvencentrumdokkum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bedrijvencentrum Dokkum verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres
- bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bedrijvencentrumdokkum.nl. We verwijderen de informatie dan direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bedrijvencentrum Dokkum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Voor het opmaken van huurcontracten volgens afspraak
- Voor het afhandelen van betalingen

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Bedrijvencentrum Dokkum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bedrijvencentrum Dokkum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens op basis van de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrijvencentrum Dokkum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijvencentrum Dokkum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met:
- Bentacera, onze accountant, verantwoordelijk voor onze huur- en overige financiële administratieGegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijvencentrum Dokkum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bedrijvencentrumdokkum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bedrijvencentrum Dokkum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bedrijvencentrum Dokkum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Geke Rozema via info@bedrijvencentrumdokkum.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 januari 2023.